Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Metodyka PRiSM™

Jedyne na świecie podejście dostarczające integrujące narzędzia oraz procedury wspierające zrównoważone zarządzanie projektami.

Metodyka PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) jest ustandaryzowanym podejściem, które łączy zasady zrównoważonego rozwoju z ogólnie przyjętymi praktykami zarządzania projektami. Dostarcza nie tylko narzędzi, ale również procedur wspierających zarządzanie i osiąganie celów biznesowych. Skutecznie ogranicza ryzyko na poziomie projektu z punktu widzenia ochrony środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Może być stosowana w dowolnym sektorze i organizacji.

 

Wiele elementów z metodyki PRiSM™ znajduje odzwierciedlenie w tradycyjnych podejściach do zarządzania projektami, z których czerpali jej twórcy. Kluczowymi czynnikami różnicującymi są jednocześnie elementami charakterystycznymi wyłącznie dla tej metodyki:

  • PRiSM wykracza poza typowy model cyklu życia projektu by maksymalizować wartość poprzez koncentrację na całym cyklu życia aktywów. Pięciostopniowe podejście obejmuje planowanie przedprojektowe, przyjęcie i integrację produktów/usług oraz realizację korzyści.
  • Business case przygotowywany jest w fazie planowania przedprojektowego. W uzasadnieniu biznesowym musi się znaleźć informacja na temat tego, w jaki sposób projekt wspiera strategię organizacji finansującej/sponsora. Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być zatem wystarczające do podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania projektu.
  • W fazie inicjowania konieczne jest również wykonanie analizy wpływu w ramach Standardu P5. Na podstawie wniosków z tego dokumentu możliwe jest zaplanowanie kroków, które zostaną podjęte przez zespół projektowy nie tylko w celu zmniejszenia negatywnego wpływu przedsięwzięcia w kontekście zrównoważonego rozwoju, ale także zwiększenia korzyści płynących z jego realizacji.
  • Dla każdego projektu przygotowywany jest plan zarządzania zrównoważonym rozwojem (Sustainability Management Plan – SMP). Uwzględnia on m.in. w jaki sposób zespół projektowy planuje zrównoważyć konflikty potrzeb – odpowiedzialności biznesowej, środowiskowej i społecznej.
  • Kryteria sukcesu projektu w metodyce PRiSM™ różnią się od tych w podejściach tradycyjnych. Dużą uwagę zwraca się na to, że każdy projekt jest inny, a dla każdego interesariusza sukces oznacza coś innego. Zamiast pytać: „Czy ten projekt był sukcesem?”, kierownik projektu realizowanego w sposób zrównoważony zapyta: „Jak udany był ten projekt w każdym uwzględnionym aspekcie?”. Jednym z warunków sukcesu jest osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w trakcie projektu.
  • Według twórców metodyki PRiSM zrównoważony rozwój zaczyna się od systemu wartości i opartego na zasadach podejścia do prowadzenia działalności. Instytucje powinny działać w taki sposób, który spełnia przynajmniej podstawowe obowiązki w zakresie praw człowieka, ochrony pracy i środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Kolejnym elementem różnicującym PRiSM od innych podejść jest sześć zasad dostarczania zrównoważonych zmian.

 

Zaangażowanie i odpowiedzialność Uznanie podstawowych praw wszystkich ludzi do zdrowego, czystego i bezpiecznego środowiska, równych szans, sprawiedliwego wynagrodzenia, etycznych zamówień publicznych i przestrzegania zasad państwa prawa.
Etyka i podejmowanie decyzji Wspieranie etyki organizacyjnej i podejmowanie decyzji dotyczących uniwersalnych zasad poprzez identyfikacją i ograniczenie negatywnych skutków długo- i krótkoterminowych mających wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz zapobieganie im.
Integracja i przejrzystość Wspieranie współzależności między rozwojem gospodarczym, integralnością społeczną i ochroną środowiska we wszystkich aspektach zarządzania, praktyki i sprawozdawczości.
Oparcie na zasadach i wartościach Ochrona i wzmacnianie naszej bazy zasobów naturalnych poprzez udoskonalenie sposobów, w jaki rozwijamy i wykorzystujemy technologie oraz zasoby.
Sprawiedliwość społeczna i ekologiczna Ocena wrażliwości człowieka na obszarach wrażliwych ekologicznie i w skupiskach ludności poprzez dynamikę demograficzną.
Dobrobyt gospodarczy Przestrzeganie strategii, celów i zadań fiskalnych, które zapewniają równowagę między potrzebami interesariuszy oraz potrzebami przyszłych pokoleń.