Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM360º

Ocena projektów GPM360º

Certyfikacja GPM360° pomaga określić, czy i w jakim stopniu projekt oraz jego rezultat jest zrównoważony. Oceny projektu można dokonać na każdym jego etapie. Niezależni asesorzy weryfikują czy projekt spełnia wymagania w zakresie zrównoważonego zarządzania projektami określone w Standardzie P5. GPM360° zapewnia certyfikację dla wszystkich typów projektów. Ocena certyfikacyjna obejmuje każdą fazę projektu od przedprojektowej do dostarczenia i realizacji korzyści z projektu.

 

Korzyści z certyfikacji projektu GPM360°

 • Certyfikat GPM360° potwierdza zgodność projektu z najlepszymi praktykami branżowymi.
 • To niezależne i rzeczowe udokumentowanie szans i zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem, przygotowane w oparciu o uznane ramy dla projektu, uwzględniające wpływ i oczekiwania interesariuszy.
 • Ocena umożliwia lepsze, bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju, określenie na których zagadnieniach organizacja realizująca projekt chce się skupić i jaki nadać im priorytet w projekcie.
 • Proces certyfikacji dokumentuje sposób podejmowania decyzji w projekcie i planowane, dalsze działania.
 • Organizacja zyskuje pewność, że jej projekty zostały ocenione niezależnie pod kątem najlepszych praktyk branżowych przez certyfikowanych asesorów.
 • Logo certyfikatu GPM360° może być wykorzystywane na wszystkich dokumentach dotyczących projektu podkreślając znaczenie zrównoważonych praktyk dla organizacji.
 • Certyfikacja GPM360° to pierwszy krok do rozpoczęcia dokumentowania praktyk organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju projektów i możliwość zapewnienia ciągłego doskonalenia.

Ocena zgodności ze Standardem P5

Opracowany przez Green Project Management Standard P5 w zakresie zrównoważonego zarządzania projektami jest najszerzej wykorzystywanym standardem w tej dziedzinie na świecie. Można go zastosować  do wszystkich rodzajów projektów. Po dokonaniu oceny projektu według modelu GPM360° w zakresie doskonałości w zarządzaniu projektem w zrównoważony sposób i ograniczaniu ryzyka, projekty, które kładą nacisk na zrównoważony rozwój, mogą uzyskać certyfikat zgodności ze Standardem P5.

Projekty, które uzyskają certyfikat GPM360° oceniane są przez asesorów i walidowane przez GPM Global. Proces oceny uwzględnia dwie perspektywy. Pierwsza to oddziaływanie produktu, który powstaje w efekcie realizacji projektu – jego trwałość i serwisowanie. Druga to oddziaływanie procesu, czyli wpływ wszystkich elementów zarządzania projektem na zrównoważony rozwój – efektywność, wydajność i uczciwość. Ocena jest oparta na trzech kategoriach: społecznej, środowiskowej i ekonomicznej, a elementy wymienione w poniższej tabeli służą do określenia stopnia zrównoważenia projektu.

Główne założenia oceny GPM360°

 • Ocena GPM360° przeprowadzana jest w oparciu o Metodykę PRiSM (PRojects integrating Sustainable Methods) oraz Standard P5.
 • Podstawową korzyścią dla organizacji i sponsorów z przeprowadzenia oceny GPM360° jest możliwość otrzymania niezależnej weryfikacji i certyfikacji swojego projektu jako projektu zrównoważonego (Green Project) na różnych etapach jego prowadzenia (planowanie, realizacja, zakończenie).
 • Wyniki oceny mogą być wykorzystane do ciągłego doskonalenia i potwierdzenia realizacji zrównoważonych, społecznie odpowiedzialnych projektów oraz produktów, usług czy aktywów.
 • Projekt z certyfikatem GPM360° nie może naruszać żadnego z elementów P5, nad którymi organizacja ma kontrolę.
 • Aby uzyskać certyfikat ocena dla wszystkich elementów Standardu P5 musi być neutralna lub wyższa.

 

GPM360° proces

Krok 1: Samoocena GPM360°

Proces oceny rozpoczyna wypełnienie przez aplikującą organizację kwestionariusza samooceny. Pozwala on określić, czy sponsor oraz kierownik projektu rozumieją w jaki sposób projekt będzie lub jest zarządzany oraz dlaczego taki sposób zarządzania został wybrany, a także jakie dodatkowe zrównoważone elementy obejmuje projekt i jakie korzyści z nich wynikają. Uzupełnienie samooceny zajmuje do kilku godzin w zależności od złożoności projektu.

Krok 2: Ocena GPM360° wg Standardu P5 przez asesorów

Akredytowani asesorzy przeprowadzą formalną ocenę z udziałem kierownika projektu i sponsora, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzasadnienie biznesowe, plan zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz wyniki projektu. Ocena ta stanowi niezależne i rzeczowe udokumentowanie zagrożeń oraz szans związanych ze zrównoważonym rozwojem, które dostrzega organizacja, przygotowane w oparciu o sprawdzone i uznane ramy dla projektu, uwzgledniające wpływ i oczekiwania interesariuszy. Raport z oceny projektu asesorzy przekazują sponsorowi oraz do walidacji przez GPM Global. Przeprowadzenie oceny przez asesorów zajmuje od 0,5 do 5 dni.

Krok 3: Weryfikacja wniosku i przyznanie certyfikacji przez GPM Global

W oparciu o raport z oceny przygotowany przez asesorów, GPM Global dokonuje walidacji i przyznaje certyfikat GPM360° Certified Green Project. Etap ten zajmuje od 1 do 2 dni. Organizacja, która uzyskała certyfikat ma pewność, że jej projekty zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem najlepszych praktyk branżowych.

Kiedy można przeprowadzić ocenę GPM360°

Oceny projektu można dokonać na każdym jego etapie. Przeprowadzona na etapie planowania projektu umożliwia ustalenie jasnych wytycznych, jak realizować działania w projekcie w sposób zrównoważony. To najlepszy moment na jej przeprowadzenie, jeśli od początku zależy nam tym by projekt uwzględniał zrównoważone podejście. Natomiast realizacja oceny w trakcie trwania projektu pozwala na weryfikację działań i wprowadzenie zmian, sprawdza się zwłaszcza w przypadku programów trwających dłużej. Z kolei przeprowadzenie oceny na koniec umożliwia sprawdzenie stosowanych metod i ich zgodności ze zrównoważonym rozwojem, pozwala wyciągnąć wnioski na przyszłość, a w przypadku pozytywnego wyniku docenić osiągnięte efekty.

Jeśli zastanawiasz się czy przeprowadzić ocenę GPM360° projektu, który realizuje Twoja organizacja, skontaktuj się z nami (gpm@gpm-emea.org). Z przyjemnością porozmawiamy o korzyściach jakie daje proces certyfikacji projektu oraz pomożemy ustalić najlepszy moment na przeprowadzenie oceny.