Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Standard P5

Narzędzie określające oddziaływanie na zrównoważony rozwój procesu projektu, jak i produktu projektu.

 

Standard P5 zapewnia mierzalne ramy dla portfeli, programów i projektów, które są istotne dla sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. P5 jest również pomostem między projektami a zrównoważonym rozwojem, umożliwia zrozumienie wpływu projektów na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Dokument został opracowany, celem dostarczenia wskazówek, jak oraz dlaczego warto wdrożyć zrównoważone praktyki do prowadzonych projektów w firmach i organizacjach. Przedstawione w nim zagadnienia, pomagają implementować zmiany prowadzące do realizacji przedsięwzięć w sposób zrównoważony przy jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania środowiskowego i społecznego. Standard P5 jest więc tzw. pomostem łączącym organizacje i przywódców rządów podpisujących międzynarodowe traktaty z instytucjami, których zadaniem jest wprowadzenie tych ustaleń w życie.

 

 

Narzędzia i rozwiązania, których dostarcza Standard P5 uwzględniają trzy wymiary integracji:
  • Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju dotyczy przede wszystkim oddziaływania projektów na ludzi, społeczeństwo oraz społeczności. Proponowane działania koncentrują się na prawach człowieka, etycznym postępowaniu, równości oraz utrzymywaniu wzajemnie korzystnych relacji nie tylko z pracownikami i klientami, ale również z lokalną społecznością.
  • Obszar zrównoważonego rozwoju związany ze środowiskiem dotyczy oddziaływania na wszystkie tereny naturalne zamieszkiwane przez florę i faunę, jak również przez ludzi. Dokument uwzględnia zatem rozwiązania dla szeregu elementów zrównoważonego rozwoju związanych z transportem, energią, wodą oraz zużyciem zasobów.
  • Wskazówki związane z wymiarem finansowym dotyczą przede wszystkim kosztów ekonomicznych, korzyści biznesowych oraz zagrożeń względem portfela, programu oraz projektów. Szczególną uwagę poświęcono wskaźnikom takim jak: zwrot z inwestycji (ROI), elastyczność biznesowa oraz dobrobyt gospodarczy i stymulacja gospodarcza.

 

 

Na czym polega oraz jakie są efekty wdrożenia Standardu P5?
  • Wdrożenie wykonuje się w fazie rozpoczęcia projektu zgodnie z metodyką PRiSM.
  • Implementacja polega na przeprowadzeniu analizy oddziaływania założeń projektu na środowisko, społeczeństwo i ekonomię. Równolegle należy sprawdzić ich zbieżność ze strategią organizacji.
  • Analiza ma również na celu identyfikację zagrożeń oraz szans wynikających z zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Wynik analizy pozwala na wskazanie obszarów problematycznych z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu dostarcza ona praktycznych informacji stanowiących podstawę do uzasadnienia zmian w zakresie projektu.
  • Wnioski z przeprowadzonej analizy są szczególnie istotne dla Kierowników projektów, aby mogli ocenić, czy realizowany zakres projektu spełnia założenia zrównoważonego rozwoju.
  • Ostatnim etapem jest zmiana zakresu i sposobu prowadzenia projektu, tak aby uwzględniał on założenia zrównoważonego rozwoju.
Pobierz Standard P5