Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Kompetencje

Analiza wpływu projektu na środowisko, gospodarkę, społeczeństwo

Analiza wpływu projektu na środowisko, gospodarkę, społeczeństwo

Dzięki tej analizie będziesz wiedzieć jak Twój projekt – jego produkty i procesy – oddziaływają na ziemię, powietrze, wodę. Jak również florę, faunę, zużycie energii i zasobów, na ludzi, społeczeństwa i społeczności. Badanie wpływu projektu na gospodarkę koncentruje się na maksymalizacji benefitów dla jak największej liczby interesariuszy.

Będziesz mógł zatem ograniczyć koszty projektu, w tym np. koszty zużycia zasobów, energii. Poprawisz tym samym rentowność przedsięwzięcia. Uzyskasz także dodatkowe korzyści, wartości oraz nowe źródła przewagi konkurencyjnej. Lepiej zmotywujesz zespół, zyskasz wsparcie społeczności lokalnej dla swoich działań i poprawisz reputację swojej firmy.

Praktyczna implementacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w projekty

Praktyczna implementacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w projekty

Obowiązujące do 2030 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyznaczają największe wyzwania przed jakimi stoi świat. W każdym projekcie możliwych jest wiele połączeń i kombinacji między 17 celami a 169 zadaniami wynikającymi z tych celów. Uwzględnienie ich, w efektywny i przejrzysty sposób, w procesie planowania projektu oraz jego produktów, często sprawia trudność kierownikom projektów.

GPM Standard P5 jest pomostem między projektami, a zrównoważonym rozwojem. Pomoże Ci powiązać ludzi, środowisko i zysk z procesami oraz produktami projektu. Umożliwi zrozumienie ich wpływu i wniesienie pozytywnego wkładu w realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

System raportowania Global Reporting Initiative (GRI)

System raportowania Global Reporting Initiative (GRI)

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju (ang. Global Reporting Initiative, GRI) jest narzędziem umożliwiającym organizacjom prowadzenie działalności w przejrzysty sposób. Pozwala na angażowanie inwestorów, pracowników oraz pozostałych interesariuszy. Raport ten dostarcza informacji na temat oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Obejmuje zarówno wpływ bieżących działań operacyjnych, jak również realizowanych projektów i programów.

Wdrożenie Standardu P5 w Twojej organizacji, umożliwi Ci szybsze i wygodniejsze przygotowanie danych potrzebnych do raportowania GRI, UNGC lub innych sprawozdaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Standard opracowany przez GPM zapewnia bowiem mierzalne ramy dla portfeli, programów i projektów, które są istotne dla sprawozdawczości w tym zakresie.

Odpowiedzialna komunikacja

Odpowiedzialna komunikacja

Projekt oddziałuje w różnym wymiarze na ludzi w niego bezpośrednio zaangażowanych, lokalne społeczności i społeczeństwo. Odpowiedzialna komunikacja obejmuje transparentne informowanie interesariuszy projektu w organizacji i poza nią o oczekiwanych efektach projektu, jak i procesach projektowych.

Dzięki stosowaniu odpowiedzialnej komunikacji, zwiększysz pozytywny odbiór projektu w Twojej organizacji oraz poza nią. Umocnisz także reputację i Twoją markę osobistą oraz Twojego zespołu. Jednocześnie zwiększysz zrozumienie, wsparcie i zaangażowanie interesariuszy projektu dla Twoich działań.

Etyczny łańcuch wartości

Etyczny łańcuch wartości

Jakie są źródła pochodzenia zasobów wykorzystywanych w projekcie? Czy zostały pozyskane, bądź wytworzone w sprawiedliwych, etycznych warunkach? Czy nie bazują na wykorzystywaniu pracy nieletnich? W jaki sposób są utylizowane wytwarzane produkty, po okresie ich użytkowania? Jaki okres życia produktów założono w ramach projektu?

Zdobędziesz kompetencje, by oceniać kompleksowo projekt i jego wpływ na środowisko oraz społeczności. Począwszy od źródeł pochodzenia i wytwarzania zasobów, aż po utylizację produktów i odpadów.

Rozwój ludzi poprzez projekty w organizacji

Rozwój ludzi poprzez projekty w organizacji

Realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju ludzi w ramach organizacji. Poziom świadomości i kompetencji kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych rośnie z roku na rok.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi i rozwiązań opracowanych przez GPM nauczysz się jak integrować działania projektowe ze zrównoważonym rozwojem Twojej organizacji. Oceniać ich wpływ na strategię firmy. Zwiększysz świadomość wśród członków zespołu odnośnie wpływu projektu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Zrównoważone zarządzanie zasobami

Zrównoważone zarządzanie zasobami

Projekt wpływa na środowisko, zarówno poprzez wytwarzane produkty, jak i procesy zarządzania projektem. Częstą praktyką jest wybiórcza ocena wpływu projektu na środowisko. Tymczasem analiza zużywania zasobów powinna uwzględniać cały cykl życia produktu. Na przykład podczas produkcji laptopów, wskazane byłoby uwzględnienie oddziaływania toksycznych chemikaliów w obszarach takich jak trwałość produktu i jego serwisowanie.

Zrównoważone zarządzanie zasobami umożliwi Ci ograniczenie kosztów cyklu życia produktu (wytworzenie, dystrybucja, eksploatacja i utylizacja). Ograniczysz emisje szkodliwych substancji do środowiska (np. CO2), a także zwiększysz wykorzystanie zasobów odnawialnych. Będziesz również dążyć do jak najszerszego wykorzystania w projekcie recyklingu oraz ponownego użycia zasobów.

Ekonomia obiegu zamkniętego

Ekonomia obiegu zamkniętego

Zminimalizowanie zużycia surowców i ilości odpadów, a także emisji i utraty energii jest możliwe poprzez zastosowanie regeneracyjnego systemu gospodarczego. Polega on na stworzeniu zamkniętej pętli procesów, która pozwala maksymalnie zmniejszyć ilość odpadów produkcyjnych, dzięki ich wykorzystywaniu jako surowców w innych procesach. Oficjalnym celem Unii Europejskiej jest przechodzenie na model gospodarki obiegu zamkniętego.

Szkolenie i certyfikacja GPM, umożliwi Ci zdobycie kompetencji niezbędnych do ograniczenia zużycia zasobów. Będziesz wiedział jak zmniejszyć wytarzanie odpadów i zwiększyć ich ponowne wykorzystanie (w tym energii i wody). Nauczysz się także oceniać projekt i jego wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktów.