Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM EMEA i Akademia WSB: zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami w uczelni wyższej

GPM EMEA i Akademia WSB: zrównoważony rozwój w zarządzaniu projektami w uczelni wyższej

Zrównoważone zarządzanie projektami jest podejściem, które staje się coraz bardziej popularne w różnych branżach, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Budzi także coraz większe zainteresowanie w środowisku akademickim z uwagi na szerokie zastosowanie oraz potencjał, jaki może przynieść przyszłym menedżerom organizacji.

Green Project Management (GPM) łączy w sobie zmiany środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, które są istotne dla przedsiębiorstw na całym świecie. Zmieniający się klimat ma wpływ na decyzje biznesowe, które stawiają project managerów oraz właścicieli firm przed nowymi wyzwaniami.

Do środowiska promującego zrównoważone zarządzanie projektami w świecie akademickim dołączyła Akademia WSB, która już w 2021 roku nawiązała partnerstwo z GPM EMEA.  Kadra akademicka Uczelni uzyskała certyfikację Green Project Management,  zagadnienia związane ze zrównoważonym zarządzaniem projektami są stopniowo włączane do programu nauczania. Tym samym Akademia stała się drugą uczelnią w Polsce z potwierdzonymi umiejętnościami i kompetencjami przyszłości w zakresie zrównoważonego zarządzania projektami.

Rektor Akademii WSB Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, a także Zarząd GPM EMEA — Prezes Ewa Palarczyk oraz Wiceprezes Ewa Bednarczyk zgodziły się udzielić obszernego wywiadu, który przedstawia, jak przebiegała dotychczasowa współpraca, co jest istotne przy wprowadzaniu innowacyjności w murach uczelnianych, a także, w jaki sposób kompetencje przyszłości mogą wpłynąć na program nauczania i uzyskane umiejętności wśród studentów. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem.

 

Rola GPM EMEA we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do placówek edukacyjnych

 

Organizacja GPM EMEA pełni rolę przedstawiciela międzynarodowej organizacji GPM Global, która aktywnie wspiera zrównoważone podejście do zarządzania projektami na całym świecie. Jest inicjatorem zapewniającym dostęp do profesjonalnych szkoleń oraz trzystopniowej certyfikacji. Aktywnie rozwija współpracę z uczelniami wyższymi, w tym Akademią WSB w Polsce. W ramach wspólnych działań zostały zorganizowane specjalistyczne szkolenia, poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju w projektach.

Prezes Ewa Palarczyk oraz Wiceprezes Ewa Bednarczyk, przybliżyły w wywiadzie, jak wygląda proces wdrażania programu szkoleniowego dla studentów oraz pracowników naukowych Akademii WSB, a także jakie korzyści wynikają z wprowadzenia podejścia Green Project Management.

 

Jaką rolę w promowaniu zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami odgrywa współpraca z uczelniami wyższymi?

 

Ewa Palarczyk: Kształtowanie postaw w zakresie zrównoważonego rozwoju powinno się odbywać od najmłodszych lat, by weszły do nawyków, można powiedzieć krwiobiegu, działania i myślenia każdego człowieka. Praca z młodymi ludźmi w uczelniach jest elementem tworzenia pokoleniowej zmiany myślenia i budowy świadomości, która jest kluczowa, by realnie zmieniać świat. Narzędziem zmiany są właśnie projekty i umiejętne zarządzanie nimi w zrównoważony sposób.

Ewa Bednarczyk: Wyzwania współczesnego świata, zarówno te środowiskowe, jak i społeczne, zmuszają nas do weryfikacji stylu myślenia i działania. To uczelnie wyższe, kształtując całe pokolenia obecnych i przyszłych menedżerów, mają realny wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz świat i przyczynią się do rozwoju regionów oraz całego kraju. Ich rola jest zatem kluczowa.

 

Dlaczego warto by uczelnie wyższe wybierały i wdrażały rozwiązania opracowane przez Green Project Management, a nie inne organizacje?

 

Ewa Bednarczyk: Green Project Management to jedyna metodyka na świecie integrująca zrównoważony rozwój z projektami, jednocześnie dostarczająca praktycznych narzędzi, opartych na sprawdzonym Standardzie P5. GPM jest zdecydowanie liderem w tym obszarze, a jego pozycję wzmacnia współpraca z wiodącymi stowarzyszeniami project managerów: IPMA i PMI.

Ewa Palarczyk: Warto dodać, że już od 2009 roku GPM Global dostarcza rozwiązania wspierające uwzględnianie zrównoważonych praktyk w działaniach biznesowych. Organizacja realizuje swoją misję poprzez tworzenie międzynarodowych standardów, szkolenia i certyfikację oraz profesjonalną pomoc dla firm, organizacji i rządów. Wdrażając podejście Green Project Management uczelnie wyższe nie tylko korzystają z kompleksowej metodyki Zrównoważonego Zarządzania Projektami PRiSM™ i Standardu P5 umożliwiającego przeprowadzenie analizy oddziaływania gospodarczego, środowiskowego i społecznego projektu, ale także dołączają do międzynarodowej społeczności dążącej do realizowania zmian poprzez projekty zarządzane w sposób zrównoważony.

 

Jakie działania z Akademią WSB planuje GPM EMEA? Czy są już realizowane wspólne projekty?

 

Ewa Palarczyk: Współpraca GPM EMEA z Akademią WSB szybko przeszła od fazy planowania do realizacji. Certyfikacja Green Project Management została włączona w program studiów na wybranych kierunkach – zarówno studiów pierwszego stopnia (Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzaniem) jak podyplomowych (Executive MBA, Master of Business Administration, MBA w ochronie zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Menedżer jakości, Menedżer Logistyki). W lutym 2023 roku zrealizowaliśmy po raz pierwszy na studiach Executive MBA, MBA z EY oraz Zarządzanie projektami program GPM PRiSM Practitioner, umożliwiający słuchaczom przystąpienie do certyfikacji GPM-b™.

 

Co się zmieniło, zmienia w zakresie nauczania zarządzania projektami w ostatnich latach? Jak wpływa na to aktualna sytuacja na świecie?

 

Ewa Bednarczyk: Kompetencje menedżera projektu mocno ewoluowały w ostatnich latach, w kierunku partnera odpowiedzialnego za pilnowanie, aby projekt przyczyniał się do tworzenia wartości dla organizacji. My dokładamy do tego jeszcze szerszą i dłuższą perspektywę patrzenia na zarządzanie projektem oraz jego wynik, uwzględniającą wpływ środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Takie podejście staje się niezbędnym do efektywnego realizowania projektów we współczesnym świecie.

 

Dlaczego pracownicy uczelni wyższych i studenci powinni się certyfikować z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami?

 

Ewa Palarczyk: Pracownicy uczelni wyższych zdobywając certyfikat, potwierdzają kompetencje z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami – praktycznych metod, narzędzi i sposobów ich wykorzystania w celu realizowania projektów w sposób zrównoważony. Mogą promować zrównoważone podejście do projektów, włączając jego elementy w program prowadzonych zajęć, czy prowadzać całe kursy poświęcone tej tematyce. Natomiast studenci posiadający certyfikat GPM z pewnością wyróżnią się spośród innych kandydatów, zyskując nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Ewa Bednarczyk: Certyfikacja GPM jest tylko potwierdzeniem kompetencji i wiedzy z obszaru wdrażania zrównoważonych praktyk w projekty. Natomiast ścieżka certyfikacji zachęca do ich praktycznego wykorzystywania. Przystąpienie do certyfikacji to również świetna okazja do podsumowania swoich działań, autorefleksji, a w kolejnym kroku weryfikacji naszych osiągnięć i zachęta do dalszego rozwoju.

 

Czy posiadanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju potwierdzonych certyfikatem GPM-b™ przekłada się na większą szansę na odniesienie sukcesu na rynku pracy?

 

Ewa Palarczyk: Podejście Green Project Management pokazuje, jak zarządzać projektami w sposób zrównoważony, a tym samym zmieniać organizacje i osiągać korzyści biznesowe. Jednocześnie wskazuje także, jak w sposób świadomy budować wartość firmy i osiągać wymierne rezultaty, transformować modele biznesowe, dzięki zrównoważonym praktykom. To kluczowe umiejętności wymagane od osób zarządzających projektami i organizacjami, które pomogą osiągnąć sukces na rynku pracy.

Ewa Bednarczyk: Implementacja zrównoważonych praktyk w projekty przekłada się na szereg korzyści, zarówno dla organizacji, jak i jej otoczenia. Niewątpliwie osoby wykazujące się takimi umiejętnościami zyskują przewagę na rynku pracy.

Jesteśmy w okresie mocnych zmian regulacyjnych. Niedawno została ogłoszona nowa dyrektywa EU dotycząca raportowania pozafinansowego CSRD, poszerzająca obowiązki firmy nie tylko w obszarze ujawniania danych społecznych i środowiskowych, lecz również całych modeli biznesowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju.

Projekty jako siła napędowa każdego rozwijającego się biznesu odgrywają ogromną rolę i umiejętność wplecenia zagadnień zrównoważonego rozwoju w ich realizację, będąc kluczową kompetencją każdego kierownika projektu.

 

Jak zachęciłyby Panie przyszłych studentów do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju?

 

Ewa Palarczyk: Zarządzanie zrównoważone to już „must have” współczesnego świata. To droga do budowania wartości i – jednocześnie – realizacji szerszej gamy korzyści biznesowych, społecznych i środowiskowych. Działanie w sposób zrównoważony świadczy o zrozumieniu wpływu i konsekwencji podejmowanych przez nas przedsięwzięć. Liczą się nawet małe kroki, gdyż wielkie zmiany są ich sumą. Dlatego zachęcam, by działać!

Ewa Bednarczyk: Warto by tematem zainteresowały się wszystkie osoby, które uważają, że ich praca, powinna nieść ze sobą realne, pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Ta sprawczość daje ogromną motywację do działania i sprawia, że nasze życie zawodowe będzie pełne pasji i wyzwań.

 

Zrównoważone zarządzanie w świecie akademickim: wywiad z Rektor Akademii WSB

 

Od 27 kwietnia 2021 roku, Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej ściśle współpracuje z GPM EMEA. Wspólnymi siłami planują realizację przedsięwzięć edukacyjnych, rozwojowych i naukowych, opartych o najnowszą metodykę zarządzania. Partnerstwo oferuje również możliwość realizacji praktyk zawodowych przez studentów Akademii WSB, we współpracy z organizacją GPM.

Rektor uczelni, Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz wskazała, jakie są wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem wśród programów uczelni wyższych, czym skutkują, w jaki sposób studenci wybranych kierunków odnajdują zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, a także jakie są dalsze plany i działania związane ze współpracą.

 

Jakie wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem stoją przed uczelniami wyższymi?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Rolą uczelni wyższej jest przede wszystkim przygotowanie kompetentnych i posiadających adekwatną do wymagań rynku pracy wiedzę absolwentów, obejmującą również zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ważne jest kształtowanie społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłego pokolenia, które będą sprzyjały budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a również wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia.

Absolwenci opuszczający uczelnie muszą mieć świadomość wyzwań cywilizacyjnych, z którymi będą mierzyć się w pracy i życiu prywatnym. Edukacja jest kluczowa dla realizowania celów zrównoważonego rozwoju – konieczne jest wyposażenie społeczeństwa w odpowiednie umiejętności, wiedzę, ale również wartości. Absolwenci uczelni wyższych to przyszli liderzy, którzy zasiadają w gremiach politycznych, organizacjach państwowych i przedsiębiorstwach, mających wpływ m.in. na prawodawstwo, dzięki czemu możliwa jest zmiana obecnych paradygmatów i wdrożenie nowych, adekwatnych modeli i zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ponadto uczelnie mogą być inicjatorami w zakresie popularyzacji wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju w ramach różnych wydarzeń, szkoleń, konferencji, seminariów i innych. Nie bez znaczenia jest również działalność badawcza, w ramach której zespoły naukowców mogą pracować nad zrównoważonymi rozwiązaniami w obszarze np. klimatu, energii, transportu, ale również ubóstwa, analfabetyzmu czy innych problemów o charakterze społecznym. Przykładem uczelni bardzo aktywnie działającej w obszarze zrównoważonego rozwoju jest Akademia WSB, od lat realizująca samodzielnie bądź włączająca się w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Dlatego rola uczelni jest kluczowa w tworzeniu przyszłości opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju, a włączanie się w debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi – takimi jak wyzwania klimatyczne – to dla uczelni absolutny obowiązek.

 

W jaki sposób Akademia WSB działa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są przez uczelnię prowadzone od wielu lat. Opracowana przez nas „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030” stanowi pewne uporządkowanie i kategoryzację podejmowanych inicjatyw. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Akademii WSB, a podejmowane działania budują wartość Akademii WSB, jej prestiż oraz wiarygodność w środowisku akademickim i biznesowym.

Strategia pokazuje, że kluczowym elementem rozwoju uczelni jest jej zrównoważony rozwój i stosowanie najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach funkcjonowania, tj. nauce, dydaktyce, relacjach z otoczeniem oraz zarządzaniu uczelnią.

Działania prowadzone przez Akademię WSB wpisują się w realizację 7 spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań zawartych w dokumencie „Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”.

Są to następujące cele:

  • Cel 4: Zapewnić wszystkim zrównoważoną, sprawiedliwą oraz wysokiej jakości edukację, oraz promować uczenie się przez całe życie.
  • Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
  • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
  • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.
  • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
  • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
  • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Dlaczego akurat te cele zostały wpisane w Strategię Zrównoważonego Rozwoju?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: O wyborze zadecydował profil prowadzonych przez Akademię WSB interdyscyplinarnych badań oraz projektów badawczo-wdrożeniowych. Ponadto wiele inicjatyw AWSB wpisuje się nie w jeden, ale kilka celów. Przykładowo działania związane z celem 4 Akademia WSB prowadzi już od wielu lat, promując ideę lifelong learning (LLL), czyli ideę całożyciowego uczenia się. LifeLong Academy – „Uczelnia przez całe życie” – to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju, sformułowany w strategii Akademii WSB.

Jednym z elementów realizacji tego kierunku jest prowadzenie przez Uczelnię różnych form edukacji dla dzieci (Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy) i osób w tzw. „złotym wieku” (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Akademia prowadzi studia MBA, podyplomowe, szkołę doktorką i seminaria doktorskie, umożliwiając osobom w każdym wieku zdobywanie wiedzy i doskonalenie kompetencji. Interesującą inicjatywą na rzecz idei kształcenia się przez całe życie jest funkcjonujący od lat w Akademii WSB projekt pn.: „Otwarta Akademia Nauki”. Jest to cykl zajęć popularyzujących naukę, mających na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. Innym cyklicznym projektem realizowanym od 2005 roku jest Festiwal Nauki, organizowany wraz z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, który co roku popularyzuje osiągnięcia nauki.

Osiemnaście edycji Festiwalu to ćwierć miliona uczestników i ponad 800 spotkań, wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, otwartych i bezpłatnych dla każdego zainteresowanego. Ostatnia zwłaszcza edycja wydarzenia wpisała się w realizację przez Akademię WSB celów zrównoważonego rozwoju przez podział tematyki zajęć na 5 kluczowych obszarów tematycznych: nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja; eko-innowacje; biznes przyszłości; komunikacja międzykulturowa oraz transport i elektromobilność.

W obszarze celu 8 Akademia WSB realizowała projekt „Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu” (wsparcie studentów filologii i ekonomii), którego celem było nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych, językowych, komunikacyjnych przez studentów studiów na kierunku filologia angielska i ekonomia, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora BPO, SCC i IT od kandydatów do pracy, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO, SCC i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację dodatkowych zajęć.

Interesującym projektem w obszarze realizacji celu 7 był projekt „WE DO IT WITH ENERGY” – realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników, który dotyczył rozwoju elektromobilności i wspierania działania pojazdów elektrycznych.  Uczelnia wspólnie z firmą Kotrak opracowała aplikację, która uwzględnia styl jazdy danego kierowcy i istniejącą sieć ładowania, co pozytywnie wpływa na czas przejazdu, bo kierowca na bieżąco wie, które stacje są zajęte.

Odnosząc się do celu 11, można wspomnieć o projekcie „PRZESIADKA BEZ BARIER — system zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych”, którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np. osób ze specjalnymi potrzebami) poprzez zwiększenie możliwości realizacji podróży, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury transportu w zintegrowanych węzłach przesiadkowych. To oczywiście tylko nieliczne z przykładów działań, jakie realizowane są przez Akademię WSB.

 

W 2021 roku Akademia WSB rozpoczęła współpracę z GPM EMEA, jakie wspólne działania są już realizowane, a jakie planowane?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Jednym z kluczowych działań wpisujących się w obszar zrównoważonego rozwoju było uzyskanie przez uczelnię międzynarodowej certyfikacji Green Project Management (GPM), dzięki czemu AWSB stała się drugą uczelnią w Polsce oraz jedyną w województwie śląskim, która otrzymała ten międzynarodowy certyfikat, rozpoznawalny w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów wiedzy i kompetencji jutra — zrównoważonym rozwoju.

W ramach certyfikacji zespół 18 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz administracyjnych Akademii WSB wziął udział w szkoleniach Green Project Management (GPM), a następnie osoby te zostały wpisane do międzynarodowego rejestru kierowników projektów certyfikowanych przez GPM Global. Podejście Green Project Management skupia się na zarządzaniu projektami w zrównoważony sposób. Dostarcza 8 kompetencji niezbędnych do zrównoważonego zarządzania projektami, m.in. w zakresie: analizy wpływu projektu na środowisko, gospodarkę, społeczeństwo, praktycznej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w projekty, systemu raportowania Global Reporting Initiative (GRI), odpowiedzialnej komunikacji, etycznego łańcucha wartości, rozwoju ludzi poprzez projekty w organizacji, zrównoważonego zarządzania zasobami, ekonomii obiegu zamkniętego. Podejście GPM pozwala także zyskać świadomość szans i korzyści płynących ze stosowania metodyki PRiSM™ i Standardu P5.

Wszystkie zasady GPM są implementowane w 5 strategicznych kierunkach rozwoju Akademii WSB, programach kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz MBA, a także w ramach szkoły doktorskiej i seminariów doktorskich. Dzięki współpracy GPM EMEA z Akademią WSB studenci mają możliwość zdobycia wiedzy i przystąpienia do certyfikacji GPM-b™.

Kolejnym krokiem było uzyskanie przez Akademię WSB, jako pierwszą, i jak dotychczas jedyną uczelnię w Polsce, międzynarodowego Certyfikatu Responsible Management Education Partner, wydanego przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami.

Planowane są również kolejne działania, m.in. zaangażowanie ekspertów GPM w prowadzenie zajęć w ramach studiów I i II stopnia, podyplomowych i MBA, a także poszerzenie możliwości dla studentów i słuchaczy w zakresie uzyskania certyfikacji Green Project Management (GPM). W niedalekiej przyszłości myślimy również o wspólnych projektach, konferencjach czy seminariach w zakresie zrównoważonego rozwoju, bo rolą uczelni jest również popularyzacja wiedzy i szeroko rozumiana edukacja społeczna w tym zakresie.

 

Tematyka zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania projektami została wpisana przez Akademię WSB w program dydaktyczny studiów, jakie jest zapotrzebowania na tego typu zagadnienia i czy zajęcia z tego obszaru cieszą się zainteresowaniem studentów?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: Zainteresowanie, jak i zapotrzebowania są bardzo duże. Dlatego w ramach oferty edukacyjnej Akademia WSB proponuje kształcenie w obszarach zrównoważonego rozwoju, wciąż poszerzając dostępne kierunki i specjalności studiów. Przykładowo w ramach studiów I stopnia na kierunku Ekonomia uczelnia zaprojektowała specjalność Ekonomia zrównoważonego rozwoju, w ramach której student nabędzie wiedzę m.in. na temat nowoczesnych trendów dotyczących gospodarki cyrkularnej, ekonomii współdzielenia i ekonomii społecznej w odniesieniu do rozwoju zrównoważonego; norm i mierników w powiązaniu z monitoringiem i raportowaniem w rozwoju zrównoważonym; zrównoważonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, w tym także w odniesieniu do koncepcji smart city.

Inną propozycją dotykającą problematyki zrównoważonego rozwoju jest specjalność Ekologistka na kierunku Logistyka w ramach studiów II stopnia. Studia przygotowują studentów w zakresie nowoczesnych technologii ochrony środowiska w transporcie; zagadnień związanych z logistyką zwrotną; zrównoważonego zarządzania zasobami czy zasad minimalizacji odpadów podczas realizacji procesów zarówno przez ich usprawnienie, jak i ponowne wykorzystanie.

Tematyka zrównoważonego rozwoju jest także treścią specjalności Green management w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie. Jej studenci nabędą wiedzę w zakresie oceny projektów oraz zarządzania nimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju; stosowania metodyk, standardów i podejść do zarządzania projektami w sposób zrównoważony; zarządzania każdym projektem w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego zarządzania projektami; raportowania projektów pod kątem ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz aspekty ekonomiczne, zgodnie z wiodącymi standardami raportowania ESG, a także zostaną przygotowani do zdania egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu Certified Green Project Manager – Basic (GPM-b™️), który jest najlepszym na rynku potwierdzeniem wiedzy w zakresie zarządzania i dostarczania produktów projektów przy użyciu zrównoważonych metod.

Również w ramach studiów MBA i podyplomowych Akademia WSB proponuje dodatkowy moduł mający na celu podniesienie kompetencji w obszarze zrównoważonego zarządzania projektami oraz w praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w pracy projektowej. Uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności w zakresie uwzględniania zagadnień zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji, oceny organizacji, projektów oraz zarządzania nimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju, stosowania metodyk, standardów i podejść do zarządzania projektami w sposób zrównoważony. Moduł przygotowuje także do egzaminu certyfikacyjnego GPM-b™, który stanowi potwierdzenie kompetencji kadry na najwyższym, międzynarodowym poziomie oraz zapewnia skuteczne wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizowanych przedsięwzięciach w organizacji

 

Co zmieniło się, zmienia w zakresie nauczania zarządzania projektami w ostatnich latach? Jak wpływa na to aktualna sytuacja na świecie?

 

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz: W edukacji, nie tylko zarządzania projektami, zachodzą nieustanne zmiany. Pojawiają się nowe formy i metody kształcenia, które odpowiadają współczesnym potrzebom organizacji na rynku pracy. Praca zmienia się pod wpływem coraz szybszej ekspansji Internetu, zmiany modeli zarządzania talentami i wykorzystania narzędzi kognitywnych. Wymaga to analizy sposobu tworzenia stanowisk pracy i dostosowania ich do wymogów przyszłości. Coraz więcej organizacji zaczyna prowadzić swoją działalność na podstawie podejścia projektowego, natomiast zarządzanie projektami staje się jednym z najbardziej popularnych narzędzi, jakie wspiera procesy zarządzania w organizacjach.

Organizacje dążą do spłaszczania struktur organizacyjnych, stając się tym samym bardziej elastycznymi, co umożliwia skupienie się na projektach. Przy czym również praca projektowa zmienia się w ciągu ostatnich lat w kierunku coraz większej elastyczności oraz zarządzania zmianą, oraz z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

 

Podsumowanie

 

Zrównoważone podejście do zarządzania projektami stopniowo zostaje wprowadzane do programów nauczania szkolnictwa wyższego na rynku polskim. Nieustanne reformy nauczania, a także zapotrzebowanie rynkowe pracownika, stawiają przed studentami uczelni coraz to nowsze wyzwania. Placówki dydaktyczne starają się być na bieżąco z napływającymi trendami, umożliwiając jak najwyższy poziom kształcenia.

Akademia WSB dołączyła już do grona innowacyjnych placówek, które rozpoczęły współpracę z Green Project Management, co umożliwiło jej na wprowadzenie tego ważnego zagadnienia w program nauczania oraz poszerzenie stosowania zrównoważonych praktyk w zarządzania projektami na Uczelni. Dała tym samym możliwość zdobycia nowych, pożądanych kompetencji na obecnym rynku pracy, wśród studentów WSB.