Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

GPM EMEA i Fundacja Poland Business Run: zrównoważone działania w obszarze non-profit

GPM EMEA i Fundacja Poland Business Run: zrównoważone działania w obszarze non-profit

Z radością pragniemy poinformować, że w dniu 18 kwietnia 2023 roku zostało oficjalnie podpisane porozumienie o współpracy z Fundacją Poland Business Run. Jego głównym celem jest ustanowienie ściśle partnerskiej relacji w zakresie realizacji projektów CSR, z wykorzystaniem elementów Green Project Management. Jest to również nasze dążenie do znacznego podniesienia kwalifikacji wszystkich zainteresowanych stron w obszarze prowadzenia projektów zgodnie z zasadami GPM.

Poprzez wspólną pracę i wymianę doświadczeń, zamierzamy zacieśnić więzi między naszymi instytucjami, promując jednocześnie wartości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Obie strony wykorzystają swoją wiedzę i kompetencje, współpracując m.in. podczas przygotowania konferencji czy seminariów związanych z tematyką CSR.

 

Zrównoważone praktyki w Fundacji Poland Business Run

 

Fundacja Poland Business Run od dwunastu lat organizuje największą w Polsce charytatywną sztafetę biznesową. Beneficjentami biegu są osoby po amputacjach, z niepełnosprawnościami ruchowymi i po mastektomii. Od pierwszej edycji udało się pomóc prawie 900 osobom. W tym roku w Poland Business Run pobiegnie 35 000 osób z ponad 1500 firm i organizacji. Zawody stacjonarne odbywają się w Krakowie, a dzięki wirtualnej opcji, uczestnicy biegają na całym świecie.

Działania Fundacji wpisują się w działanie 10.2 w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ — promowanie i wzmacnianie inkluzywności społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status społeczny. Poza realizacją flagowego projektu, jakim jest bieg, organizacja realizuje różnorodne projekty, które pomagają firmom zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Takim przykładem jest inicjatywa CSR Poland — konkurs dla firm zaangażowanych społecznie oraz tematyczna konferencja.

Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run wskazała konkretne działania organizacji, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko:

Organizujemy największą sztafetę charytatywną w Polsce, żeby pomagać i zmniejszać nierówności. Przez lata wdrażaliśmy różnorodne rozwiązania, aby optymalizować nasze działania — pomagać na coraz większą skalę, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko. Dzięki formule hybrydowej, którą realizujemy od czasów pandemii, możemy pomagać beneficjentom w całej Polsce i biegać na całym świecie, nie generując przy tym dodatkowych kosztów, zasobów, a także śmieci. W duchu ESG powstały również pakiety ekologiczne, bez koszulki, z wirtualnym medalem i numerem startowym.

Fundacja oraz GPM EMEA rozpoczęły współpracę od warsztatów, które przeprowadzili Ewa Bednarczyk i Tomasz Leśniowski (Wiceprezesi Zarządu GPM EMEA). Istotę uzyskanego podczas nich doświadczenia podkreśliła Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacją Poland Business Run:

Zależy nam, żeby rozwijać się razem z naszymi partnerami w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego wzięliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez GPM EMEA. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie, bo zidentyfikowaliśmy nasze własne cele w tym zakresie, zobaczyliśmy, co już zrobiliśmy, ale też co jeszcze możemy zrobić w przyszłości i w jakich konkretnie obszarach.

Zrównoważony rozwój powinien stanowić kluczową wartość dla wszelkich organizacji pozarządowych, gdyż ich działania wpływają na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko. Rosnąca świadomość wśród podmiotów zmniejsza negatywne skutki we wskazanych sferach, a jednocześnie umożliwia wzrost kompetencji, które pozwalają na lepsze zrozumienie współzależności, a tym samym implementację strategii zrównoważonego rozwoju.

 

Wdrażanie Green Project Management w projekty non-profit

 

Współpraca pomiędzy GPM EMEA a Fundacją Poland Business Run ma ogromne znaczenie dla szerzenia zrównoważonych praktyk w projektach i organizacjach non-profit. Fundacja Poland Business Run jest jedną z głównych organizacji w Polsce, zajmującą się organizacją największego biegu biznesowego w kraju, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Poprzez włączenie elementów Green Project Management do działań Fundacji, a w szczególności organizacji biegu charytatywnego, oba podmioty mogą wspólnie promować zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną na rynku.

Wiceprezes GPM EMEA, Ewa Bednarczyk wskazała na najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem zrównoważonego podejścia w struktury Fundacji Poland Business Run:

Istotne jest, aby organizacje rozpoczęły transformację swoich projektów, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju. Współpraca z Fundacją Poland Business Run pozwoli nam zaszczepić to podejście w świecie biznesu. Ponadto współpraca daje możliwość przyjrzenia się, jak w samej organizacji biegu można zaimplementować zrównoważone praktyki, minimalizując negatywny lub maksymalizując pozytywny wpływ na otoczenie. Dzięki temu możne nie tylko wspierać cele Fundacji, ale również służyć, jako przykład dla innych organizacji, inspirując je do podejmowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Warsztaty dla Fundacji, które Ewa współprowadziła, skupiały się na identyfikacji i wzmocnieniu obszarów zrównoważonego rozwoju wobec projektów realizowanych w organizacji.

Byłam niezwykle zainspirowana przeprowadzonymi warsztatami dla Fundacji Poland Business Run. Celem było identyfikowanie obszarów zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji największego biegu biznesowego w Polsce. Podczas spotkania skupiliśmy się również na wzmocnieniu aspektów zrównoważonego rozwoju oraz definiowaniu istotnych Celów dla Fundacji i jej interesariuszy. Byłam pod wrażeniem zaangażowania i otwartości ze strony zespołu Fundacji, co umożliwiło owocne dyskusje i wprowadzenie wartościowych perspektyw — podkreśla Ewa.

Dodatkowo Ewa wskazała rosnący potencjał wynikający z podnoszenia kwalifikacji z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami:

Jestem przekonana, że warsztaty przyczynią się do wprowadzenia skutecznych działań z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami w Fundacji, a ich inspirujący charakter będzie stanowił motywację do podejmowania dalszych innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Współpraca GPM EMEA z Fundacją Poland Business RUN to wejście w nową erę równowagi w zarządzaniu, które stanowi inspirację dla innych podmiotów, chcących stawiać na dobre praktyki. Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się do dalszego rozwoju działań, a tym samym wzmacniają postawę odpowiedzialności społecznej.

 

Zrównoważony rozwój i zarządzanie projektami w trzecim sektorze

 

Tematyka zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego zarządzania projektami ma ogromne znaczenie w trzecim sektorze. Wskazany obszar obejmuje organizacje non-profit, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty, które działają na rzecz dobra społecznego i środowiska. Wdrażanie zrównoważonego zarządzania projektami pozwala tym organizacjom skuteczniej realizować swoje cele, jednocześnie minimalizując negatywny lub maksymalizując pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Dzięki podejściu opartemu na zrównoważonym rozwoju, organizacje trzeciego sektora mogą dążyć do osiągnięcia trwałych i długoterminowych efektów społecznych, ochrony środowiska oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Warto podkreślić, że tematyka zrównoważonego zarządzania projektami jest kluczowa dla wybranego sektora, ponieważ pozwala na skuteczne wykorzystanie zasobów, a także generowanie pozytywnych zmian w społeczeństwie i środowisku, przy jednoczesnym wzmacnianiu swojej pozycji na rynku i promocji marki.

 

Podsumowanie

 

Współpraca pomiędzy GPM EMEA a Fundacją Poland Business Run stanowi inspirujący przykład zrównoważonego zarządzania projektami i rozwojem dla organizacji z trzeciego sektora. Dzięki wdrożeniu elementów Green Project Management w struktury Fundacji, zaplanowane działania są zgodne z istotą równowagi w zarządzaniu.

Z dużym optymizmem dostrzegamy, że rośnie świadomość znaczenia zrównoważonych praktyk u coraz większej ilości podmiotów, które działają w różnych sektorach na rynku krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie bardzo cieszymy się z kolejnej, inspirującej współpracy.